ما در تلاش برای جذب بهترین‌ها هستیم. استعدادهای نوآور، باانگیزه، صریح، باانصاف و مسئولیت‌پذیر که مایلند بخشی از روند توسعه‌ی سریع و هیجان انگیز یونیپلکس باشند. ما می‌خواهیم به کمک شما روز به روز خانواده‌ی بزرگ‌تری شویم و برای بهترین بودن در حوزه‌ی ساخت‌و‌ساز و فناوری‌های نوین ساختمانی تلاش کنیم. با توجه به نیازهای شرکت یونیپلکس، در حال حاضر امکان همکاری با شما در موقعیت های زیر فراهم می‌باشد: