محاسبه آنلاین قیمت یونولیت و یونیپلکس

به ازای یک ساختمان طبقه و با سقفی به مساحت متر مربع

هزینه خرید یونولیت:

هزینه اجاره یونیپلکس:

هزینه خرید یونیپلکس:

قیمت روز خرید یونولیت: تومان
قیمت روز اجاره یونیپلکس: تومان

معرفی یونیپلکس

با یونیپلکس تخصصی تر آشنا شوید…