بهینه سازی در مصرف منابع طبیعی با استفاده از بلوک های غیر ماندگار یونیپلکس با کاهش 90 تا 100 درصدی مصرف یونولیت و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه های اجرای سقف و اثرات مخرب زیست محیطی.